Regulamin sklepu

Regulamin sklepu w tym usług świadczonych drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”).

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a) Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest przedsiębiorstwo IG – Conswel Iwona Galacka, ul. Dębowa 24/27, 43-100 Tychy, NIP: 6271003835;

b) Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę droga elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów związane z korzystaniem ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.c-s-zdrowia.pl, w tym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Korzystanie z usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny on-line przez cały czas działalności sklepu a odtworzenie jego treści jest możliwe poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „Regulamin”.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:

– podłączenie do Internetu,

– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari lub Opera) w najnowszej wersji,

– włączona obsługa Cookies i Java Script.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

§2. Procedura dokonywania zakupu w sklepie internetowym

1. Zamówienia można składać:

a) Na adres e-mail sklepu: sklep@c-s-zdrowia.pl

b) W sklepie internetowym www.c-s-zdrowia.pl

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.c-s-zdrowia.pl lub poprzez e-mail: sklep@c-s-zdrowia.pl, (zwanego dalej sklepem), oznacza, że Klient akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu.

3. Ceny podane w sklepie są cenami zawierającymi podatek VAT, są cenami wyrażonymi w PLN, i nie uwzględniają kosztów dostawy.

4. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili zamówienia.

5. Zamówienia produktów objętych promocją będą realizowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia zamówienia, aż do wyczerpania zapasów, bądź zakończenia promocji.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków promocji i produktów objętych promocją oraz do jej odwołania.

7. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

8. Klient ma prawo zmienić zamówienie w całości bądź w części lub anulować zamówienie do momentu wysyłki. Jeśli z jakichkolwiek powodów zmienią Państwo zdanie, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie pracownika sklepu pod numerem telefonu: (+48) 606 961 144.

9. Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpłynięcia, jeśli z jakiegoś powodu towar nie będzie dostępny w magazynie, klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o takiej sytuacji i podejmuje decyzję czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części bądź anulowane.

10. Zamówienia (forma płatności przedpłata- w momencie zaksięgowania wpłaty na konto) realizowane tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.

11. Zamówienia złożone w piątek do godziny 12-tej, realizujemy w tym samym dniu lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia. Zamówienia złożone po 12-tej realizujemy w poniedziałek.

12. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza: podanie danych  miejsca dostarczenia przesyłki, nr telefonu, adresu e-mail, adres do faktury imiennej.

13. Towary dostarczane będą pod adres zaznaczony w formularzu.

14. Wszystkie zamówienia składane przez e-mail oraz sklep na www.c-s-zdrowia.pl, wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

18. Do każdego zamówienia zostaje dołączona faktura imienna, osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej musi wcześniej wykonać przelew na konto. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę VAT prosimy zaznaczyć to w zamówieniu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy aby pamiętały o podaniu NIP-u potrzebnego do prawidłowego wystawienia Faktury VAT.

19. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, przy czym w takim wypadku niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie Klienta.

20. Do każdego zamówienia drogą e-mailową zostaje wysłana faktura imienna (dla osoby prywatnej). Jeśli życzą sobie Państwo fakturę VAT prosimy zaznaczyć to w zamówieniu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy, aby pamiętały o podaniu nr NIP potrzebnego do prawidłowego wystawienia Faktury VAT.

§3. Formy płatności

Za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

1. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o takim fakcie pracownika sklepu.

ING Bank Śląski S.A.: 77 1050 1399 1000 0091 4307 1646

2. Płatność online.  Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji.  Ważne! Przesyłki opłacone przelewem lub przy pomocy płatności online są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego.

§4. Koszty i formy dostawy

1. Klient pokrywa koszty wysyłki.

Koszty przesyłki*: Poniżej 20kg

2. Koszty przesyłki są naliczane automatycznie, tzn kurier przelewem 18 zł (cena może ulegać zmianie w związku z wagą towaru).

*ceny zawierają podatek VAT ( 23%)

3. Sklep nie realizuje zamówień na badania laboratoryjne z wysyłką zagraniczną. Zestawy pobraniowe, w związku w wykonaniem badań laboratoryjnych, nie wysyłane są poza granice kraju, poza PL. Badania można zakupi i wykonać tylko będąc na terytorium Polski.

§5. Opiniowanie

1.Każdy klient może pozostawić opinię o zakupie, oraz opinie o produkcie na karcie dowolnego zakupionego przez siebie produktu.

Prosimy również o przesyłanie opinii na nasz adres sklepowy: sklep@c-s-zdrowia.pl

Państwa opinie są dla Nas bardzo ważne!

§6. Reklamacje i zwroty

1. Sklep ma obowiązek  dostarczenia rzeczy bez wad.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „ O prawach konsumenta”:

„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art 35.” ww. ustawy. Aby zwrócić paczkę, produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób, również opakowanie nienaruszone – w tym folie i inne zabezpieczenia fabryczne).

3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru, Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty pieniężnej nastąpi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z dowodem zakupu. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto, z którego dokonano danego zakupu. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty został  załączniku nr 1.

5. W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy natychmiast skontaktować się z naszym sklepem.

6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu.

7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej złożenia. Towar reklamowany zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zaoferujemy inne produkty dostępne w sklepie.

§7. Bezpieczeństwo i ochrona danych

1. Uzyskane dane osobowe Klienta są wykorzystywane do realizacji zamówienia.

W związku ze składaniem zamówienia drogą elektroniczną, wymagane będzie od Klienta zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz podanie następujących danych, niezbędnych do sfinalizowania transakcji:

–         adresu mailowego

–         imienia i nazwiska

–         danych adresowych

–         nr telefonu

–         numerów PESEL/NIP w celu wystawienia faktury VAT na zakupione rzeczy.

2. Wszystkie dane uzyskane przez sklep www.c-s-zdrowia.pl są poufne.

3. Klient może zastrzec przy rejestracji, że chce/nie chce otrzymywać informacje marketingowe.

4. Klient może zmieniać swoje dane podane przy rejestracji.

5. Do przetwarzania danych osobowych klienta stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych.

§8. Pozostałe informacje

1.Wszystkie punkty regulaminu są wiążące zarówno dla klienta, jak i dla sklepu www.c-s-zdrowia.pl

2.Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej przez osobę odpowiedzialną za sprzedaż.

3.W innym przypadku będą rozstrzygane przez stosowny sąd.

§9. Ceny oraz opłaty

1.Wszystkie ceny są cenami brutto, podanymi w PLN i zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4.Kupujący pokrywa koszty przesyłki.

§10. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego użytkownika.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: IG – Conswel Iwona Galacka, ul. Dębowa 24/27, 43-100 Tychy

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.